Súvisiace právne predpisy

·  Vyhláška MZ SR č. 528/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkach na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia

·  Zákon NR SR č. 237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.50/76 Zb. (stavebný zákon)

· Vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona § 3 - Návrh na vydanie územného rozhodnutia odsek 4, písmena i) k § 35 stavebného zákona.
Cieľom Radónového prieskumu je hodnotenie základových pôd stavebného pozemku 

z hľadiska rizika vnikania Rn - 222 do budov.

Povinnosť vykonávať radónové merania na stavebnom pozemku pred výstavbou 

bytových objektov a stavebných objektov, v ktorých pobyt osôb počas roku presiahne

1000 hodín je upravená zákonom NR SR č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudu

v znení neskorších predpisov - zákon  NR SR č. 126/2006 Z.z
Radónový prieskum
Rozhodnutie o autorizácií č. 2006/160/002367/00085 z 20. apríla 2006 Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky podľa § 24 zákona č. 142/2000 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona NR SR č.431/2004 Z.z.

Povolenie na meranie a hodnotenie objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu a priepustnosti základových pôd stavebného pozemku na území Slovenskej republiky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č.: SOZPŽ/3394/2006 z 3. 1. 2007.
· GEOLÓGIA
· GEOFYZIKA
· EKOLÓGIA
2007 created by MM. All rights reserved.
ÚVOD   |   REFERENCIE    |  KONTAKT  |  OPRÁVNENIA