Hydrogeologický prieskum
Navrhujeme realizáciu znižovania hladiny podzemnej vody a priesakovej vody a vhodné typy odvodnenia záujmového územia

Čerpacími skúškami zisťujeme základne hydrogeologické parametre horninového prostredia

Kvantitatívne hodnotíme  statické a dynamické zásoby podzemnej vody a overujeme výdatnosť vodných zdrojov

V chemických laboratóriách vôd zabezpečíme vyhodnotenie vzoriek podzemnej vody podľa  požiadaviek

Po zhodnotení všetkých hydrogeologických údajov navrhujeme v rámci platnej legislatívy ochranné pásma zdrojov podzemnej vody

· GEOLÓGIA
· GEOFYZIKA
· EKOLÓGIA
2007 created by MM. All rights reserved.
ÚVOD   |   REFERENCIE    |  KONTAKT  |  OPRÁVNENIA