Geofyzikalny prieskum

Použitie: 

v geologickom mapovaní
rozlišovanie rôznych typov hornín,
rozlišovanie rôznych geologických štruktúr a tektoniky,

v ložiskovej geológii
vyhľadávanie naftonostných štruktúr,
vyhľadávanie ložísk rudných a nerudných surovín,

v hydrogeológii
geologická charakteristika širšieho okolia - mocnosť a charakter pokryvu, eluvium,
určenie hydrogeologickej priepustnosti hornín, hydrogeologický kolektor a izolátor ,
určenie hladiny podzemnej vody,
určenie smeru a rýchlosti prúdenia podzemnej vody,
určenie hydrogeologických a hydraulických parametrov horninového prostredia,
určenie chemizmu, mineralizácie a kontaminácie podzemných vôd,
sledovanie smeru kontaminácie podzemnej vody a jej ohraničenie,
vyhľadávanie zdrojov podzemnej vody,
určenie miest priesakov  vody ocrannými barierami a hrádzami,

v inžinierskej geológii  a v geotechnike                                       
určenie mocnosti a charakteru pokryvu, zeminy
stanovenie hĺbky nezvetraného podložia a kvality horninového prostredia,
určenie fyzikálneho stavu skalného masívu, vymedzenie homogénnych blokov a porušených (oslabených)  zón,
kontrola stability svahov, svahových deformácii a prieskum zosuvov,
prieskum základových pôd pre pozemné a priemyselné objekty,
prieskum základových pôd pre podzemné stavby,
IG a GT prieskum líniových stavieb,
lokalizácia umelých podzemných objektov, produktovodov a inžinierskych sieti,
záchranný archeologický prieskum,
lokalizácia umelých a prirodzených podzemných dutín,
prieskum korózie,

v ochrane životného prostredia
rádioaktivita stavebného materiálu,
stanovení radonového rizika,
výskum podloží skládok, lokalizácia nevybuchnutej munície, vyhľadávanie archeologických objektov ohrozených výstavbou apod.,
pri prieskume a náprave starých ekologických záťaži,
pri prieskume skládok odpadu, priestorové ohraničenie skládkovaného materiálu.


· GEOLÓGIA
· GEOFYZIKA
· EKOLÓGIA
2007 created by MM. All rights reserved.
ÚVOD   |   REFERENCIE    |  KONTAKT  |  OPRÁVNENIA